Regulamin

REGULAMIN FESTIWALU TAŃCÓW I KULTURY IZRAELSKIEJ
„POLIN ROKEDET”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom warunki odpowiednie do efektywnego przeprowadzenia Festiwalu.
 2. Organizatorzy lub osoba upoważniona udziela informacji Uczestnikom dotyczących zmian lub zasad organizacji Festiwalu w kontakcie e-mailowym lub telefonicznym.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu Festiwalu.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca odbywania się Festiwalu.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania warsztatów lub zmiany formuły Festiwalu bez podania przyczyny.

§2 ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W FESTIWALU

 1. Możliwość zgłoszenia się na Festiwal jest możliwa do momenty wyczerpania limitu miejsc.
 2. Zgłoszenia do udziału w Festiwalu odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.polin-rokedet.pl/zapisy .
 3. Festiwal przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Dzieci powyżej 12 roku życia mogą uczestniczyć w Festiwalu pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą towarzyszyć rodzicom/opiekunom, jednak Organizator zastrzega że nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które będą obecne podczas Festiwalu jako osoby towarzyszące rodzicom/opiekunom i nie ma obowiązku zapewnienia im opieki. Zapewnienie opieki nad nimi należy do rodziców/opiekunów.
 4. Zgłoszenie jest ważne po wpłaceniu bezzwrotnego zadatku w wysokości 220 zł.
 5. Szczegóły dotyczące wysokości opłaty za udział w Festiwalu znajdują się na stronie internetowej www.polin-rokedet.pl/cena .
 6. Dokonując zapisu dziecka do udziału w Festiwalu rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych swojego dziecka oraz swoich w bazie Organizatora. Organizator nie przekazuje danych osobowych partnerom lub patronom zewnętrznym.
 7. W przypadku kiedy Uczestnik zrezygnuje z udziału w Festiwalu nie później niż 14 dni przed terminem Festiwalu, otrzyma zwrot wniesionej opłaty pomniejszony o bezzwrotny zadatek.
  Przy rezygnacji 14 dni (lub mniej) przed Festiwalem Uczestnik nie otrzymuje zwrotu wniesionej opłaty. Może natomiast wyznaczyć na swoje miejsce inną osobę, która poprawnie wypełni formularz zgłoszeniowy i weźmie udział w Festiwalu zamiast Uczestnika który zrezygnował.
 8. W przypadku, kiedy Festiwal zostanie odwołany przez Organizatora, koszty poniesione przez Uczestników zostaną im zwrócone w terminie 7 dni od daty planowanego Festiwalu.
 9. Zwrot kosztów Festiwalu następuje w takiej samej formie, w jakiej była dokonywana wpłata.

§3 PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest dokonanie zapisu drogą elektroniczną oraz wpłaty. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia warunków udziału w Festiwalu. W tym celu niezbędny jest kontakt z Organizatorem poprzez mail polin.rokedet@gmail.com .
 2. Każdy Uczestnik po rejestracji powinien wpłacić bezzwrotny zadatek w wysokości 220 zł do 7 dni po przesłaniu zgłoszenia. Brak opłaty rozumiane jest jako wycofanie się z udziału w Festiwalu.
 3. Resztę opłaty za Festiwal należy uiścić najpóźniej do dnia 5.06.2020. Po tym terminie zgoda na wpisanie na listę oraz cena ustalane będą indywidualnie po kontakcie z Organizatorem, w zależności od dostępności miejsc w ośrodku.
 4. Osoba dokonująca zgłoszenia może zwrócić się do Organizatora z prośbą o wystawienie faktury pro forma. Należy zgłosić taką prośbę na adres polin.rokedet@gmail.com oraz podać dane do faktury.
 5. Odbiorca faktury jest zobowiązany do terminowego dokonania wpłaty.
 6. Wpłatę kwoty określonej przez Organizatora (koszt warsztatów) należy dokonać na konto:

FUNDACJA STREFA DIALOGU
ul. Solec 81B m73A, 00-382 Warszawa
Nr rachunku: 62 1140 2017 0000 4702 1299 2536
wpisując w tytule: Polin Rokedet 2020 oraz imiona i nazwiska Uczestników za których dokonywana jest opłata.

§4 ZWROTY

 1. Zwrot kosztów Festiwalu możliwy jest jedynie w sytuacji, kiedy Festiwal nie odbędzie się w wyznaczonym terminie z winy Organizatora oraz w oparciu o warunki określone w pkt.7. §2 Zgłoszenia do udziału w Festiwalu.
 2. Zwroty będą dokonywane w ciągu 7 dni od planowanego terminu Festiwalu.

§5 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Zapisując się na Festiwal Polin Rokedet, Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych Uczestnika do udziału w zajęciach.
 2. Uczestników Festiwalu obowiązuje czyste obuwie na zmianę. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Uczestnika Festiwalu z zajęć. Uczestnik po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia.
 3. Prowadzący zajęcia i/lub Organizator ma prawo wykluczyć z zajęć osoby, których zachowanie zakłóca ich przebieg bez zwrotu poniesionych kosztów.
 4. Uczestnicy Festiwalu powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani kontuzje uczestników Festiwalu.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka poza pokojami lub też za zaginięcie rzeczy w przypadku niezamknięcia pokoju przez Uczestnika.
 6. Uczestnicy odpowiadają za szkody wyrządzone na terenie obiektu, gdzie będzie odbywał się Festiwal. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice/pełnoletni opiekunowie.
 7. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.
 8. Zaleca się, aby Uczestnik skontrolował uprzednio swój stan zdrowia przed wzięciem udziału w Festiwalu.
 9. Uczestnik Festiwalu powinien poinformować instruktora o ewentualnych kontuzjach, chorobach i innych przypadłościach, które mogą spowodować ograniczenia ruchowe, przed rozpoczęciem zajęć.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe rozumiane są jako dane przekazane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na wydarzenia organizowane w ramach projektu „Polin Rokedet”.
 2. Administratorem danych jest Fundacja Strefa Dialogu, z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B m 73A, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7010359640 i REGON 146392455.
 3. Dane Osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach projektu „Polin Rokedet” i wymianie informacji między Organizatorem a Uczestnikiem, dotyczących wydarzeń w których będzie uczestniczył Uczestnik, a także w celach informowania Uczestnika o przyszłych wydarzeniach organizowanych w ramach Projektu „Polin Rokedet”.
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania: podmiotom zaangażowanym w obsługę wydarzeń (takim jak hotele oraz zespół organizacyjny), podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne lub podatkowe. Organizator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom podmiotom nie związanym z realizacją projektu „Polin Rokedet”.
 6. Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych osobowych Uczestnika, prawo żądania sprostowania danych osobowych Uczestnika, prawo żądania usunięcia danych osobowych Uczestnika, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Uczestnika ze względu na jego szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Organizator przetwarza dane Uczestnika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, prawo do przenoszenia danych osobowych Uczestnika.
  Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. W przypadku chęci usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych, wycofania zgody na przesyłanie informacji o przyszłych wydarzeniach w ramach Projektu, lub dodatkowych pytań związanych z przechowywanymi przez Organizatora Danymi Osobowymi Uczestnika, prosimy o kontakt na adres polin.rokedet@gmail.com .
 8. Uczestnik Festiwalu (w przypadku dzieci ich rodzice/opiekunowie prawni) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku (zdjęć i nagrań video wykonanych podczas zajęć tanecznych i innych aktywności) w mediach oraz materiałach informacyjno – promocyjnych [Organizatorzy dbają o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób biorących udział w Festiwalu] oraz jako materiał pamiątkowy.
 9. Uczestnik Festiwalu (w przypadku dzieci ich rodzice/opiekunowie prawni) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie własnego wizerunku w Internecie w formie zdjęć, filmów, plakatów oraz w publikacjach, prasie i telewizji.

§7 KOPIOWANIE I UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW

 1. Materiały szkoleniowe z zajęć tanecznych zostaną przesłane Uczestnikom Festiwalu po zakończeniu wydarzenia.
 2. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie zajęć tanecznych (z wyjątkiem osób, którym taka zgoda zostanie udzielona).
 3. Materiały warsztatowe (muzyka, filmiki instruktażowe) mogą być wykorzystywane przez uczestników tylko na własny użytek. Wszelkie wykorzystanie materiałów festiwalowych w działaniach komercyjnych musi być skonsultowane z Organizatorami.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Festiwalu Polin Rokedet jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Zapisując się na Festiwal, uczestnik zgadza się na otrzymywanie w przyszłości, drogą elektroniczną, informacji na temat wydarzeń w podobnej tematyce organizowanych przez Fundację Strefa Dialogu.
 3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie informacje z tym związane, będą umieszczane na stronie internetowej www.polin-rokedet.pl.
 4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości, powinny one zostać niezwłocznie zgłoszone Organizatorom.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.