Organizatorzy

Stowarzyszenie SportPluslogo_SportPlus
Stowarzyszenie SportPlus działa w oparciu o formułę, która łączy atrakcyjny program sportowo artystyczny, naukę przez doświadczenie oraz interaktywne programy edukacyjne. Jedną z ważnych funkcji jakie spełnia SportPlus w ramach swoich działań jest edukacja międzykulturowa. Wykorzystując autorską formułę SportPlus organizuje projekty pozwalające na burzenie stereotypów i nawiązanie przyjaźni między przedstawicielami różnych kultur i narodów.


Fundacja Strefa Dialogu
Celem Fundacji jest propagowanie dialogu w społeczeństwie, między pokoleniami i między kulturami jako efektywnej metody prowadzącej do wzajemnego zrozumienia i współpracy. Fundacja działa w zakresie edukacji, kultury i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem interaktywnych metod nauczania. Działania Fundacji obejmują organizację m.in. warsztatów, konferencji, szkoleń, koncertów oraz wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.


Fundacja Żywy Mostlogo_Żywy Most
Fundacja Żywy Most jest organizacją pozarządową, która powstała w celu inicjowania, prowadzenia i wspierania projektów z zakresu edukacji międzykulturowej. Naszym głównym celem jest promowanie dialogu jako drogi do wzajemnego zrozumienia i efektywnej współpracy przedstawicieli różnych grup społecznych, etnicznych, religijnych czy kulturowych. Realizowany jest on poprzez działania koncentrujące się na kształtowaniu otwartości na inne kultury i szacunku dla nich, przełamywaniu stereotypów i uprzedzeń, wspieraniu postaw liderskich oraz kompetencji społecznych i interpersonalnych wśród młodych ludzi poprzez pogłębianie wiedzy i zdobywanie doświadczenia podczas projektów o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Do tej pory działamy głównie w obszarze kontaktów polsko-izraelskich i polsko-żydowskich.

Więcej informacji: www.zywymost.org.pl